OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu Igor Staroň AUTOKOMPLET sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

 

Dodacie podmienky:

 Predávajúci sa zaväzuje:

 - dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

 - dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

 Predávajúci nezodpovedá za:

 - oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

 - oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

 - za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

 - prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

 Kupujúci sa zaväzuje:

 - objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

 - zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní dobierky.

 V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky spracujeme spravidla do 24 hodín, pošta Vám zásielku doručí do 2-4 pracovných dní, kuriér do 1 pracovného dňa. Ak je pri konkrétnom produkte uvedená iná dodacia doba, o odoslaní tovaru Vás budeme informovať.

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 3 dní po našom obdržaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte nás prosím a my Vám zašleme podacie číslo Vašej zásielky, na základe ktorého Vám bude balík na pošte vydaný.

Ceny tovaru

 Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Všetky ceny,ktoré sú uvedené na stránke, sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné, balné neúčtujeme. Cena za dodanie tovaru poštou je 5,00€ do hmotnosti 3kg za dodanie kuriérskou službou je 8,00€. Objemné náhradné diely ako napr. nárazníky, kryty pod motor a blatníky posielame výhradne len kuriérom.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

Platby za tovar a poštovné pri posielaní do SR

- poštou na dobierku, zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky.

- kuriérom na dobierku, zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní zásielky od kuriérskej spoločnosti. Pred doručením je telefonicky kontaktovaný.


Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e- mail obchod@auto-komplet.sk, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.


Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti (Igor Staroň AUTOKOMPLET, ulica 1.mája 4313, 03101 Liptovský Mikuláš.) v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený v poistenej obálke, príp.poistenom balíku s priloženým originálom dokladu o kúpe!!! Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, a to poštovou poukážkou alebo na účet.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.

3. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo, kvalitu a balenie a neodkladne (bez zbytočného odkladu) oznámiť predajcovi prípadné nedostatky.

4. Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený na dodacom liste a faktúre a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybou materiálu, chybnou konštrukciou, alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje na skryté vady na predmete dodávky, ale nevzťahuje sa na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo neodborným zásahom na tovare po jeho odovzdaní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi. Následné poškodenie povrchu predmetu dodávky škrabnutím a pod. sa nepovažuje za skrytú vadu.

5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

 

1. Záruka na tovar je 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch, či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

2. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

3. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.

4. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Strata nároku na nároky zo záruky

 

Nároky plynúce zo záruky zanikajú, ak tovar bol :

· poškodený prepravou spotrebiteľa,

· mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru,

· zašpinený a neodborne vyčistený,

· poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie,

· znehodnotený nadmerným používaním alebo bol používaný na iný účel než sa bežne používa,

· poškodený od domácich zvierat a pod...

IV. Miesto uplatnenia reklamácie

 

1. Zjavné vady treba neodkladne reklamovať v sídle predávajúceho Igor Staroň AUTOKOMPLET, ulica 1.mája 4313, 03101 Liptovský Mikuláš (reklamačné miesto) predložením dokladu o zakúpení a zaplatení tovaru .

2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie cit: „ Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“

3. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

4. V prípade reklamácie tovaru vystaví predávajúci reklamačný protokol v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenia obdrží kupujúci, 1 vyhotovenie zostane v predajni.

5. Kupujúci dopraví reklamovaný tovar na reklamačné miesto za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie okrem prípadu, že predávajúci sa rozhodne posúdiť opodstatnenosť reklamácie inak.

6. Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.

V. Neodstrániteľné vady

 

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

 

Igor Staroň AUTOKOMPLET